REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 • Regulamentul în vigoare este stabilit pentru efectuarea normală a claselor, activităților și evenimentelor flucs., pentru desfășurarea în condiții optime de securitate și igienă a activității susținute în cadrul clubului, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor clubului.
 • Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul flucs.. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului și semnarea Formularului de Înscriere, certificați că ați luat la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară și că vă obligați să îl respectați, fiind conștient de faptul că nerespectarea acestuia duce la anularea ședinței sau a abonamentului sau chiar interzicerea accesului în Clubul flucs.
 • Orice persoană care beneficiază de unul sau mai multe servicii puse la dispoziție de flucs., devine automat Membru al clubului.
 • Serviciile flucs. sunt disponibile conform programului afișat pe website-ul www.flucs.ro. Conducerea Clubului își rezervă dreptul de gestionare și modificare a orelor de funcționare în situații speciale. Aceste modificări vor fi afișate la recepția clubului și pe site-ul oficial. Este recomandată verificarea intervalelor orare de funcționare la fiecare activitate în parte. 
 • Înscrierea în cadrul clubului se face pe baza cărții de identitate/cod numeric personal accesul în club fiind permis numai după completarea formularului de înscriere.
 • Plata serviciilor se realizează la recepția clubului sau on-line, pe platforma Clubului – www.flucs.ro. Plata se încasează sub formă de numerar, card bancar sau altă formă legală de plată convenită de comun acord.
 • Membrii sunt obligați să achite contravaloarea serviciilor comandate la prețul transmis de flucs.. Nerespectarea datei de scadență a plății duce la anularea automată a abonamentului cu o notificare transmisă în prealabil. Sumele achitate de către membru nu se vor restitui sau transmite în contul altor persoane sau în contul altor servicii.
 • Plata pentru serviciile clubului se poate realiza până în data de 10 a fiecărei luni.
 • Renunțarea la serviciile optate, din diferite motive ale beneficiarului, atrage după sine pierderea sumei achitate.
 • Conducerea își rezervă dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii și de a anula abonamentele, fără a returna vreo suma acelor clienți care încalcă prezentul Regulament de Ordine Interioară, precum și orice modificări ulterioare ale acestuia.
 • Ședințele private la cursurile care oferă această opțiune au o valabilitate de 30 de zile de la data achiziționării acestora.
 • Abonamentele sunt valabile doar pentru luna în cursul căreia au fost achiziționate și se pot suspenda în orice moment. Ședințele / abonamentele cursurilor / activităților sunt individuale și netransmisibile.
 • Pachetele disponibile în cadrul cursurilor pentru dansul mirilor au o valabilitate de 90 de zile de la data achitării acestora iar ședințele extra 7 zile de la data achitării.
 • Vestiarul poate fi utilizat exclusiv de către Membrii flucs.. Aceștia nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele clubului.
 • Clubul nu se face răspunzător de pierderea, deteriorarea sau furtul obiectelor personale.
 • La accesul în sălile de antrenament membrii sunt obligați să dețină echipament sportiv corespunzător fiecărei activități. Este interzisă intrarea membrilor și/sau invitaților acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.
 • În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, toți Membrii trebuie sa folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele personale și să depoziteze orice deșeuri în spațiile special amenajate în acest scop din interiorul sălilor.
 • Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul clubului flucs., a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți membri sau invitați ai membrilor cât și față de personalul flucs.. Membrii nemulțumiți de serviciile flucs. trebuie să anunțe recepția sau antrenorul în acest sens ori să transmită un e-mail cu sugestii & reclamații la office@flucs.ro.
 • Membrii declară implicit prin folosirea serviciilor oferite de către club că nu suferă de probleme de sănătate și că sunt apți din punct de vedere medical pentru activitățile la care participă.
 • Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieți înregistrate în incinta clubului. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a preveni producerea oricăror evenimente sau situații de natură a prejudicia clienții și abonații Clubului.
 • Clubul își rezervă dreptul de a instala camere de supraveghere în interiorul clubului. În același timp este interzisă efectuarea de fotografii și filmarea în interiorul clubului fără acordul conducerii clubului.
 • Abonații și clienții nu vor avea acces în zonele rezervate personalului, care vor fi semnalizate corespunzător.
 • În cazul copiilor sub 16 ani, accesul în sala de antrenament se va face numai însoțit de părinte/tutore/reprezentant legal. Părinții sunt responsabili pentru comportamentul copiilor lor și vor răspunde în mod direct pentru orice abateri de la Regulament ale acestora.
 • Consumul de droguri, medicamente și alte substanțe ilegale, precum și orice tranzacție cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta Clubului.
 • Este strict interzisă deținerea de către membri sau de către invitații acestora a oricăror arme, în incinta clubului flucs., inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electrosocuri.
 • Este interzis accesul cu animale de companie în Club.
 • Fumatul în incinta sălii de antrenament este strict interzis.
 • Conducerea clubului poate interzice accesul sau îndepărta din Club persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului regulament, creează disconfort, îi deranjează pe ceilalți membri ai clubului, provoacă daune materiale sau de imagine Clubului etc. În aceste cazuri conducerea clubului poate dispune rezilierea de plin drept a contractului de abonament, fără intervenția instanței judecătorești, fără termen de grație și fără îndeplinirea vreunei alte formalități.
 • Clubul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și se obligă să aducă la cunoștința membrilor și clienților regulamentul în forma actualizată prin afișarea acestuia în interiorul Clubului și prin punerea la dispoziție în formă scrisă, pe site-ul oficial.
 • Orice daună creată de unul din membrii clubului vor fi achitate integral și inlocuite de persoana răspunzătoare de incident sau de părintele acesteia.
 • Regulamentul de ordine interioară este obligatoriu pentru orice persoană care beneficiază de serviciile clubului, clubul rezervându-și dreptul de a lua orice măsuri juste față de cei care nu îl respectă, în conformitate cu prevederile de mai sus.